BCA Alumni     Επικοινωνία/Γραφείο Συλλόγου   
 
 
Αρχική
BCA Alumni
Χαιρετισμός Προέδρου
To Διοικητικό Συμβούλιο
Καταστατικό του Συλλόγου
Νέα
Αναγνώριση των πτυχίων
Ευκαιρίες Εργασίας
Εγγραφή
Επικοινωνία/Γραφείο Συλλόγου
Book Donations
 
Καταστατικό του Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ B.C.A.» και το διακριτικό τίτλο «B.C.A. ALUMNI», με έδρα την Αθήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ -  ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ BCA» και το διακριτικό τίτλο «B.C.A. ALUMNI».
Έδρα του σωματείου είναι η Γλυφάδα και συγκεκριμένα τα γραφεία του επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος 95 και Φοίβης 1 .
Η σφραγίδα, έχει σχήμα κυκλικό. Γύρω από αυτήν αναγράφεται κυκλικά με κεφαλαία γράμματα ο τίτλος «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ B.C.A.».

Άρθρο 2ο
Σκοποί

Σκοποί του Σωματείου θα είναι:
α) Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των μελών του.
β) Η επιστημονική και επαγγελματική υποστήριξη των μελών μεταξύ τους.
γ) Η εκπαίδευση των μελών επί θεμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, και άλλων επιστημών.
δ) Η έκδοση, εντύπου υλικού ως προς τη δραστηριότητα του Συλλόγου καθώς και η δημιουργία ιστοσελίδας.
ε) Η διασύνδεση και συνεργασία με άλλους ομοειδής Συλλόγους της ημεδαπής και της αλλοδαπής, και η συνεργασία με αντίστοιχους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς πάσης φύσεως μορφής και διαβαθμίσεως.
στ) Η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιους ή τριτοβάθμιους αντίστοιχους οργανισμούς – ομοσπονδίες.
ζ) Το Σωματείο δεν έχει και δεν δύναται να προσλάβει κομματικό χαρακτήρα ή να μετατραπεί σε κομματικό οργανισμό, ούτε επιτρέπει συγκεκαλυμμένες, κομματικές και πολιτικές δραστηριότητες.   

Άρθρο 3ο
Πόροι

Πόροι του Σωματίου είναι:
α) Τα δικαιώματα εγγραφής των Μελών.
β) Οι ετήσιες συνδρομές των Μελών.
γ) Οι έκτακτες εισφορές και οι δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές.
δ)  Δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και εισφορές ατόμων, οργανισμών ή επιχειρήσεων.
Έσοδα από τις εκδηλώσεις που διενεργούνται από το Σωματείο και γενικά κάθε έσοδο που νομίμως περιέχεται σε αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ

Άρθρο 4ο
Εγγραφή Μελών

1) Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
2) Τακτικό μέλος δύναται να εγγραφεί καθένας, ο οποίος, εφόσον συμφωνεί με τους σκοπούς του Σωματείου:
α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
β) είναι απόφοιτος του B.C.A. ή καθηγητής του εν ενεργεία και
γ) υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το σκοπό αυτό, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε πρόσωπο το οποίο, με τις εξαιρετικές υπηρεσίες του συμβάλλει αποτελεσματικά στην επιτυχία των σκοπών του Σωματείου.
4) Δεν δύναται να εγγραφούν μέλη όσοι στερήθηκαν των πολιτικών τους δικαιωμάτων με απόφαση δικαστηρίου, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

Άρθρο 5ο
Υποχρεώσεις

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:
1) Να  καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Να συμμορφώνονται προς το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 6ο
Δικαιώματα

Κάθε μέλος υποχρεούται:
1) Να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, να λαμβάνει το λόγο για κάθε θέμα, να μετέχει στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων.
2) Να εκλέγει και να εκλέγεται.
3) Να ελέγχει τις του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαβάζει τα πρακτικά, να ενημερώνεται για τα οικονομικά θέματα του Σωματείου και να υποβάλει παντός είδους υπομνήματα ή προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7ο
Αποχώρηση Μέλους

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρίσει από το Σωματείο, αφού υποβάλλει έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8ο
Διαγραφή Μέλους

1) Κάθε μέλος διαγράφεται αυτοδικαίως εφ’ όσον καθυστερεί αδικαιολογήτως συνδρομές πέραν των δυο ετών.
2) Η Γενική Συνέλευση διαγράφει κάθε μέλος, το οποίο αποδεδειγμένα ενεργεί εναντίον των σκοπών του Σωματείου, της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Μέλη του Σωματείου που εξήλθαν από αυτό με οποιονδήποτε τρόπο, δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου, ούτε επανέρχονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 9ο

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

I. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 10ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου.
1) Εκλέγει τα υπόλοιπα όργανα, ασκεί έλεγχο επ’ αυτών και απαλλάσσει τα όργανα αυτά ή τα μέλη τους από τα καθήκοντα τους.
2) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3) Αποφασίζει, σε περίπτωση προσφυγής, για την τελική διαγραφή ή όχι των μελών.
4) Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.
5) Εκλέγει τριμελές Προεδρείο για κάθε συνεδρίαση.
6) Έχει δικαίωμα να αναθέτει σε μέλος του Συλλόγου ή τρίτο πρόσωπο τη μελέτη και διεκπεραίωση ειδικού και σπουδαίου έργου.

Άρθρο 11ο
Σύγκλιση – Απαρτία – Αποφάσεις

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά ετησίως. Εκτάκτως συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία, εφ’ όσον παρευρίσκεται τουλάχιστον το ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη σχηματισμού απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται αυτοδικαίως για την αντίστοιχη μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και λαμβάνει χώρα στον ίδιο τόπο. Σε περίπτωση μη υπάρξεως και πάλι απαρτίας η Συνέλευση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως του αριθμού των προσελθόντων μελών.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
4) Δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες έχουν τα μέλη μετά από παρέλευση ενός μήνα από την εγγραφή τους στο Μητρόω μελών.
Το διάστημα τούτο περιορίζεται στις (5) ημέρες για τους εγγραφόμενους κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Σωματείου.

Άρθρο 12ο
Αρχαιρεσίες

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Προς τούτο, εκλέγεται τριμελής επιτροπή υπό την εποπτεία της οποίας διεξάγονται οι αρχαιρεσίες.   

Άρθρο 13ο
Εκλογικό σύστημα

Το εκλογικό σύστημα είναι το πλειψηφικό. Η εκλογή διεξάγεται με ενιαίο Ψηφοδέλτιο και με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται οι πλειοψηφίσαντες στους σταυρούς κατά σείρα προτίμησης.

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη και 2 αναπληρωματικά. Εκλέγεται κάθε έτος από την τακτική Γενική Συνέλευση και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
  2. Για να εκλεγεί κάποιο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου τουλάχιστον έξι μήνες πριν την υποβολή της υποψηφιότητας του. Κατ’ εξαίρεση για τους εγγραφόμενους κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Σωματείου, και μετά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου το διάστημα τούτο περιορίζεται στο ήμισυ.
  3. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Η συνεδρίαση αυτή πρέπει να λάβει χώρα εντός 7 ημερών από την επόμενη των αρχαιρεσιών.
  4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα, εφ’ όσον παρευρίσκονται τουλάχιστον τα τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
  5. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή διαγραφής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η θέση που έμεινε κενή καταλαμβάνεται από τον πρώτο κατά σειρά προτιμήσεως αναπληρωματικό.

Άρθρο 15ο
Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, υπογράφει όλα τα έγγραφα και γενικώς προΐσταται στις εκδηλώσεις του Σωματείου. 

Άρθρο 16ο
Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 17ο
Καθήκοντα Γραμματέως

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, διευθύνει γενικά την υπηρεσία των γραφείων, τηρεί και φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί την αλληλογραφία, κρατά τα βιβλία του Σωματείου και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, πλην όσων αφορούν στην οικονομική διαχείριση.

Άρθρο 18ο
Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές των μελών και κάθε άλλη εισφορά με διπλότυπο στέλεχος αποδείξεων, τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία του Σωματείου, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα της οικονομικής διαχειρίσεως και τα εντάλματα πληρωμών, υποβάλλει κατά μήνα καταστάσεις εσόδων και εξόδων του Διοικητικού Συμβουλίου και κρατά  ταμείο του Σωματείου.  

Άρθρο 19ο
Λήξη Θητείας

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, εντός 10 ημερών από τις εκλογές να παραδώσει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τη σφραγίδα, το αρχείο και το ταμείο του Σωματείου. 

III. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 20ο
Συγκρότηση – Καθήκοντα

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται κάθε έτος από την τακτική Γενική Συνέλευση, και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει λεπτομερή και ενυπόγραφη έκθεση σχετικώς με τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Προς το σκοπό αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να θέτει υπ’ όψιν της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα σχετικά έγγραφα και εντάλματα και γενικώς να τη διευκολύνει στο έργο της.

Άρθρο 21ο
Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση

Την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού πλην του θεμελιώδους άρθρου 2 αυτού,  ή την διάλυση του Σωματείου, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με την παρουσία των 2/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία των 3/ 4 των παρόντων. 

Άρθρο 22ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περί Σωματείων Νομοθεσίας του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει, και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα.
Αναγνωρίσθηκε και συζητήθηκε κατ’ Άρθρο και στο σύνολο του, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη κατά την ιδρυτική Συνέλευση της 26 Ιανουαρίου 2008 που έλαβε χώρα στη Γλυφάδα και υπογράφηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη ως έπεται. 

News
Αναγνώριση πτυχίου για αποφοίτους κολεγίων - ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Περισσότερα
 
username
password
Copyright © 2008 BCA | Designed by Lighthouse Internet Media & Advertising. All rights reserved